Zapisy

 1. Rekrutacja do grup przedszkolnych trwa cały rok.
 2. Do przedszkola Kolorowy Balonik przyjmowane są dzieci bez względu na płeć, kolor skóry czy wyznanie, o ile ich rozwój psychofizyczny umożliwia prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej.
 3. Zasady przeprowadzania rekrutacji określone są w Statucie Przedszkola
 4. Rezerwacji miejsca można dokonać bezpośrednio w kancelarii przedszkola Kolorowy Balonik
 5. Podstawą wpisania dziecka na listę w danej grupie jest:
  • rozmowa z dzieckiem i jego Rodzicami
  • wypełnienie i złożenie w kancelarii przedszkola Karty Zgłoszenia Dziecka
 6. Dzieci przyjmowane są do przedszkola Kolorowy Balonik  według kolejność zgłoszeń  z uwzględnieniem pierwszeństwa dla dzieci już uczęszczających oraz ich rodzeństwa.
 7. Liczebność grupy standardowo wynosi 22 dzieci. stosujemy się też do okresowych zaleceń MZ i MEN
 8. Dziecko może być skreślone z listy przedszkolaków przez Dyrektora w przypadku, gdy:
  • zachowanie dziecka lub rodzica wykracza poza ogólne normy funkcjonowania w grupie społecznej,
  • zachowanie dziecka lub rodzica uniemożliwia wykonywanie statutowych zadań przedszkola, dotyczących w szczególności bezpieczeństwa wychowanków i ich opiekunów,
  • Rodzice nie uiścili opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pomimo wcześniejszego pisemnego wezwania do uregulowania należności w wyznaczonym terminie,
  • Rodzice zataili istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.
 9. Umowa pomiędzy Rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka a przedszkolem jest podpisywana w okresie adaptacyjnym tj. w ciągu pierwszych 4 tygodni.
 10. Dziecko objęte jest ubezpieczeniem NW od pierwszego dnia uczęszczania do przedszkola.
 11. W miarę możliwości, na podstawie okresowej umowy, przedszkole może przyjąć dziecko spoza przedszkola na okres wakacyjny (lipiec-sierpień)

                                            ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
                                       tel. 22 743 00 13;   mobil. 791 594 900

DOKUMENTY DO POBRANIA

KOLOROWY BALONIK Sp. z o.o.
03-294 Warszawa
ul. Św. Wincentego 130
tel. 22 743 00 13
mobil. 791 594 900
e-mail: przedszkole.kb@gmail.com

Konto bankowe przedszkola
PKO BANK POLSKI
09 1440 1387 0000 0000 1205 1457
Przedszkole wpisane do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych miasta st. Warszawy nr. 255/PN/10
Polityka prywatności - Ochrona Danych osobowych RODO