Program przedszkola

Podstawa Programowa – tutaj

WYKAZ PROGRAMÓW NAUCZANIA

* Program wychowania przedszkolnego „Rozwój-wychowanie-edukacja” Nowa Era – Anna Stalmach-Tkacz, Karina Mucha

Program dla przedszkoli i klas zerowych pt. ” Dziecięca Matematyka” autor Pani Edyta Gruszczyk-Kolczyńska i Ewa Zielińska.

*Speak art. Program autorski nauki języka angielskiego

Nad  realizacją programu czuwa doświadczona Pani Metodyk odpowiedzialna za całość edukacji w placówce. Przedszkole podlega Kuratorium Oświaty . Program realizujemy na podstawie książek „Kolekcja przedszkolaka” , odpowiednio do poziomu dzieci Wydawnictwo Nowa Era.

Program dwujęzyczności

edukację językową prowadzimy w kilku wariantach do wyboru dla Rodziców we współpracy ze szkołą językową Speak art

– język angielski 3 x w tygodniu  i hiszpański 2 x w tygodniu

– dla dzieci obcojęzycznych lekcje z języka polskiego

Glottodydaktyka

program „Nauka czytania i pisania” prof. B.Rocławskiego. Metoda ma charakter lingwistyczny a jej istotą jest rozpoczęcie nauki  czytania i pisania od procesu syntezy. szczególną uwagę zwraca się na narządy mowy, na ich pracę w czasie wypowiadania głosek.

Cele metodyczne:

 • bardzo dobre przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania
 • uczenie właściwej techniki płynnego czytania ze zrozumieniem
 • kształtowanie nawyków czytelniczych i świadomości ortograficznej
 • osiągnięcie sprawności analizatora wzrokowo-słuchowego
 • rozwijanie orientacji przestrzennej
 • pozwala rozwijać koordynację wzrokowo-słuchową

Elementy koncepcji i pedagogiki Planu Daltońskiego

rozwijanie i dzieci umiejętności społecznych oraz komunikowania się z drugim człowiekiem. Nauka odpowiedzialności za podjęte zadania, współpracy w zespole. Dziecko otrzymuje zakres zadań i czas na ich wykonanie. Nauczyciel organizuje przestrzeń , tłumaczy na czym polega zadanie, ustala reguły a także wspomaga i kontroluje postępy. Na samym końcu ocenia pracę dziecka i koryguje błędy. Zadaniem dziecka jest poszukanie rozwiązania postawionego zadania i wyciągnięcie wniosków z działania- dziecko otrzymuje prawo wyboru i samo planuje jak i kiedy wykona wyznaczone zadanie.

Cele metodyczne- dziecko uczy się poprzez działanie :

 • poznaje cej działania – buduje pozytywną motywację
 • wrazz nauczycielem przypomina sobie lub przswaja zasady działania
 • obserwuje wzór , tworzy model działania
 • podejmuje próby wywiązania się z zadania, w miare potrzeby korzysta z pomocy kolegów oraz nauczyciela podejmuje próby skorygowania swoich niewłaściwych działań
 • dokonuje samooceny i poznaje ocenę nauczyciela

Program edukacji ekologicznej

Wykorzystując niepowtarzalną lokalizację przedszkola w sąsiedztwie lasu Bródnowskiego – zaledwie kilka metrów – realizujemy bardzo bogaty program przyrodniczy.

– akcja sprzątanie świata- odpowiedzialność za własne otoczenie

– zbiórka makulatury – recycling

– sadzenie drzewka – więcej tlenu dla naszej planety

– dokarmianie zwierząt podczas zimy – wrazliwość i odpowiedzialność za zwierzęta

– podglądanie przyrody , ptaków , roślin…………

Elementy metody Marii Montessori

Głównymi zadaniami metody Marii Montessori są:

 • Uczenie przez działanie – dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, w świadomym jego potrzeb środowisku pedagogicznym, przy współpracy z nauczycielami.
 • Samodzielność – dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy przy zachowaniu reguł społecznych. Rozwijają indywidualne uzdolnienia i uczą się realnej oceny swoich umiejętności.
 • Koncentracja – dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych działań.
 • Lekcje ciszy – na nich dzieci uczą się współpracować w warunkach cichej pracy samodzielnej lub grupowej.
 • Porządek – dzieci zdobywają umiejętności postrzegania porządku w otoczeniu i swoim działaniu.
 • Społeczne reguły – dzieci zróżnicowane wiekowo (trzy roczniki) są łączone w grupy. Sprzyja to wymianie wzajemnych zdolności i umiejętności. Uczą się one przestrzegać reguł: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj.
 • Obserwacja – jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka. Nauczyciel z szacunkiem i powagą obserwuje postępy i trudności dziecka; jest jego przewodnikiem.
 • Indywidualny tok rozwoju każdego dziecka – dziecko jest serdecznie przyjęte w nowym dla siebie środowisku, znajduje uwagę i indywidualną opiekę nauczyciela. Pracuje według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, do których jest już gotowe.

Trening zachowań społecznych

Trening zachowań społecznych jest strategią wychowawczą wobec dzieci z różnego rodzaju potrzebami i deficytami w zachowaniu. Dzieci w młodszym wieku mają pewne kłopoty z przestrzeganiem norm i zasad. Nie zawsze potrafią rozpoznać własne emocje i odpowiednio nad nimi zapanować. Należy je uczyć zachowań prospołecznych, które pozwolą im lepiej funkcjonować w przedszkolu, w grupie rówieśniczej, później w szkole, a wreszcie w dorosłym życiu. Wyniesione z zajęć umiejętności i nawyki pozwolą im opanować własne emocje oraz wskażą kroki postępowania w różnych sytuacjach.

Cele zajęć:

 • uczenie dzieci zachowań prospołecznych
 • poprawa ogólnej kondycji psychofizycznej dziecka
 • pomoc w nawiązywaniu pozytywnych kontaktów z rówieśnikami
 • wyrabianie pozytywnych cech moralno-społecznych
 • umożliwienie odreagowania napięcia i negatywnych emocji
 • umiejętność radzenia sobie ze złością
 • nauka przestrzegania zasad i norm społecznych

Program bądz bezpieczny

Dziecko powinno znać zasady warunkujące jego bezpieczeństwo i respektować je. Powinno także rozumieć, dlaczego one obowiązują oraz wiedzieć, jakie są konsekwencje ich nieprzestrzegania. Wpajanie dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych jest jednym z podstawowych celów wychowania. Należy od najmłodszych lat wpajać dzieciom zasady zachowania bezpieczeństwa, uczyć prawidłowego rozpoznawania zagrożeń oraz metod ich eliminacji, oraz wkazywać dzieciom właściwe drogi, które pozwolą zapobiegać możliwym zagrożeniom. Trzeba również pokazywać dziecku, jak należy prawidłowo postępować w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych. Kształtowanie u dzieci czynnych postaw, wskazujących na dbałość o bezpieczeństwo własne i innych, powinno obejmować:

l poznawanie i przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy w przedszkolu, domu, placu

zabaw itp.,

 • zachowanie ostrożności w stosunku do obcych ludzi,
 • zachowanie ostrożności przy spotkaniu nieznanych zwierząt, roślin, przedmiotów,
 • bezpieczeństwo w sieci internetowej
 • poznanie zasad bezpiecznego poruszania się na drogach,
 • poznanie numerów alarmowych i właściwe informowanie o niebezpiecznym zdarzeniu,
 • poznanie podstaw udzielania pierwszej pomocy (ułożenie poszkodowanego w bezpiecznej pozycji, prawidłowe przeprowadzenie sztucznego oddychania, opatrzenie rany itp.),
 • umiejętność wykorzystywania i prawidłowej obsługi sprzętów gospodarstwa domowego,
 • usamodzielnianie dziecka i kształtowanie w nim postawy odpowiedzialności za własne postępowanie.

Pedagogika Zabawy – Klanza

Dodatkowo przedszkole bierze udział w różnego rodzaju konkursach, programach i kampaniach profilaktycznych.
Do tej pory uczestniczyliśmy w następujących programach:

 1.  Kubusiowi Przyjaciele Natury
 2.   Akademia Aquafresh
 3. Pogromcy Zarazków
 4.  Necio.
 5. Zdrowy Przedszkolak
 6.  Radosne Przedszkole
 7.  Przedszkole z pasją

Projekty edukacyjne realizowane  w roku szkolnym 2020/2021 – ich szczegółowe opisy znajdziecie Państwo w zakładce Projekty 

 • Projekt plastyczny „Mały artysta”
 • Projekt „Bądźmy razem bezpieczni”
 • Projekt „Gymkids”
 • Projekt „OWCE w SIECI
 • Projekt muzyczny „Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss” 
 • Projekt „Mamo, Tato wole wodę” 
 • Dogoterapia 
 • Międzynarodowy projekt „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” 
 • Projekt przyrodniczy „Przyroda wokół nas”
 • Projekt muzyczny „Koncerty muzyki klasycznej”
 • Projekt z zakresu profilaktyki  i zdrowia jamy ustnej „ Klub Wiewiórki Julki”

KOLOROWY BALONIK Sp. z o.o.
03-294 Warszawa
ul. Św. Wincentego 130
tel. 22 743 00 13
mobil. 791 594 900
e-mail: przedszkole.kb@gmail.com

Konto bankowe przedszkola
PKO BANK POLSKI
09 1440 1387 0000 0000 1205 1457
Przedszkole wpisane do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych miasta st. Warszawy nr. 255/PN/10
Polityka prywatności - Ochrona Danych osobowych RODO