Kontakt

KOLOROWY BALONIK Sp. z o.o.
03-291 Warszawa
ul. Św. Wincentego 130

tel. 22 743 00 13

mobil.  791 594 900
e-mail: przedszkole.kb@gmail.com

Z pewnością najbliżej do nas mają dzieci z okolicy Targówka, jednak z uwagi na dobrą lokalizację naszego przedszkola – 500m od Trasy Toruńskiej – zapraszamy również dzieci mieszkające na Białołęce, Zaciszu, w Ząbkach, Markach, ale też na Bielanach .

Zapraszamy dzieci  z innych części Warszawy, którym Kolorowy Balonik będzie po drodze.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 

informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana/wychowanka danych osobowych jest Kolorowy Balonik sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 130/54, tel: 22 743 00 13, mail: przedszkole.kb@gmail.com.
  2. Kontakt z Administratorem Danych w Kolorowy Balonik sp. z o.o. możliwy jest pod numerem tel. Nr 22 743-00-13 lub adresem email ; przedszkole.kb@gmail.com
  3. Dane osobowe Pana/Pani/wychowanka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu realizacji procesu rekrutacji oraz w celu statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
  4. Pana/Pani/wychowanka dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w  Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Warszawie.
  5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Rodzicom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

Prezes Zarządu

Kolorowy Balonik Sp z o o

Administrator

KOLOROWY BALONIK Sp. z o.o.
03-294 Warszawa
ul. Św. Wincentego 130
tel. 22 743 00 13
mobil. 791 594 900
e-mail: przedszkole.kb@gmail.com

Konto bankowe przedszkola
PKO BANK POLSKI
09 1440 1387 0000 0000 1205 1457
Przedszkole wpisane do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych miasta st. Warszawy nr. 255/PN/10
Polityka prywatności - Ochrona Danych osobowych RODO