Edukacja - program i projekty

WYKAZ PROGRAMÓW NAUCZANIA

W przedszkolu realizujemy

* Program wychowania przedszkolnego" Zbieram, poszukuję, badam" autor Dorota Dziamska, Marzena Buchnat

* Program dla przedszkoli i klas zerowych pt. " Dziecięca Matematyka" autor Pani Edyta Gruszczyk-Kolczyńska i Ewa Zielińska.

 Nad  realizacją programu czuwa doswiadczona Pani Metodyk odpowiedzialna za całość edukacji w placówce. Przedszkole podlega Kuratorium Oświaty . Program realizujemy na podstawie książek "Kolekcja przedszkolaka" , odpowiednio do poziomu dzieci Wydawnictwo Nowa Era.

Program dwujęzyczności

edukację językową prowadzimy w kilku wariantach do wyboru dla Rodziców.

- jezyk angielski 3 x w tygodniu  i francuski 2 x w tygodniu

- język angielski 3 x w tygodniu  i hiszpański 2 x w tygodniu

Cele językowe kursu:

 • rozwój umiejętności słuchania i osłuchanie z językiem obcym
 • nauka prawidłowej wymowy i intonacji,
 • nauka praktycznych zwrotów i umiejętności ich zastosowania w klasie

 

Glottodydaktyka

program "Nauka czytania i pisania" prof. B.Rocławskiego. Metoda ma charakter lingwistyczny a jej istotą jest rozpoczęcie nauki  czytania i pisania od procesu syntezy. szczególną uwagę zwraca się na narządy mowy, na ich pracę w czasie wypowiadania głosek.

Cele metodyczne:

 • bardzo dobre przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania
 • uczenie właściwej techniki płynnego czytania ze zrozumieniem
 • kształtowanie nawyków czytelniczych i świadomości ortograficznej
 • osiągnięcie sprawności analizatora wzrokowo-słuchowego
 • rozwijanie orientacji przestrzennej
 • pozwala rozwijać koordynację wzrokowo-słuchową

 

Elementy koncepcji i pedagogiki Planu Daltońskiego

rozwijanie i dzieci umiejętności społecznych oraz komunikowania się z drugim człowiekiem. Nauka odpowiedzialności za podjęte zadania, współpracy w zespole. Dziecko otrzymuje zakres zadań i czas na ich wykonanie. Nauczyciel organizuje przestrzeń , tłumaczy na czym polega zadanie, ustala reguły a także wspomaga i kontroluje postępy. Na samym końcu ocenia pracę dziecka i koryguje błędy. Zadaniem dziecka jest poszukanie rozwiązania postawionego zadania i wyciągnięcie wniosków z działania- dziecko otrzymuje prawo wyboru i samo planuje jak i kiedy wykona wyznaczone zadanie.

Cele metodyczne- dziecko uczy się poprzez działanie :

 • poznaje cej działania - buduje pozytywną motywację
 • wrazz nauczycielem przypomina sobie lub przswaja zasady działania
 • obserwuje wzór , tworzy model działania
 • podejmuje próby wywiązania się z zadania, w miare potrzeby korzysta z pomocy kolegów oraz nauczyciela podejmuje próby skorygowania swoich niewłaściwych działań
 • dokonuje samooceny i poznaje ocenę nauczyciela

Program edukacji ekologicznej

Wykorzystując niepowtarzalną lokalizację przedszkola w sąsiedztwie lasu Bródnowskiego - zaledwie kilka metrów - realizujemy bardzo bogaty program przyrodniczy.

- akcja sprzątanie świata- odpowiedzialność za własne otoczenie

- zbiórka makulatury - recycling

- sadzenie drzewka - więcej tlenu dla naszej planety

- dokarmianie zwierząt podczas zimy - wrazliwość i odpowiedzialność za zwierzęta

- podglądanie przyrody , ptaków , roślin............

Elementy metody Marii Montessori

Głównymi zadaniami metody Marii Montessori są:

 • Uczenie przez działanie – dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, w świadomym jego potrzeb środowisku pedagogicznym, przy współpracy z nauczycielami.
 • Samodzielność – dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy przy zachowaniu reguł społecznych. Rozwijają indywidualne uzdolnienia i uczą się realnej oceny swoich umiejętności.
 • Koncentracja – dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych działań.
 • Lekcje ciszy – na nich dzieci uczą się współpracować w warunkach cichej pracy samodzielnej lub grupowej.
 • Porządek – dzieci zdobywają umiejętności postrzegania porządku w otoczeniu i swoim działaniu.
 • Społeczne reguły – dzieci zróżnicowane wiekowo (trzy roczniki) są łączone w grupy. Sprzyja to wymianie wzajemnych zdolności i umiejętności. Uczą się one przestrzegać reguł: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj.
 • Obserwacja – jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka. Nauczyciel z szacunkiem i powagą obserwuje postępy i trudności dziecka; jest jego przewodnikiem.
 • Indywidualny tok rozwoju każdego dziecka – dziecko jest serdecznie przyjęte w nowym dla siebie środowisku, znajduje uwagę i indywidualną opiekę nauczyciela. Pracuje według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, do których jest już gotowe.

Trening zachowań społecznych

Trening zachowań społecznych jest strategią wychowawczą wobec dzieci z różnego rodzaju potrzebami i deficytami w zachowaniu. Dzieci w młodszym wieku mają pewne kłopoty z przestrzeganiem norm i zasad. Nie zawsze potrafią rozpoznać własne emocje i odpowiednio nad nimi zapanować. Należy je uczyć zachowań prospołecznych, które pozwolą im lepiej funkcjonować w przedszkolu, w grupie rówieśniczej, później w szkole, a wreszcie w dorosłym życiu. Wyniesione z zajęć umiejętności i nawyki pozwolą im opanować własne emocje oraz wskażą kroki postępowania w różnych sytuacjach.

Cele zajęć:

 • uczenie dzieci zachowań prospołecznych
 • poprawa ogólnej kondycji psychofizycznej dziecka
 • pomoc w nawiązywaniu pozytywnych kontaktów z rówieśnikami
 • wyrabianie pozytywnych cech moralno-społecznych
 • umożliwienie odreagowania napięcia i negatywnych emocji
 • umiejętność radzenia sobie ze złością
 • nauka przestrzegania zasad i norm społecznych

 

Program bądz bezpieczny
 
            Dziecko powinno znać zasady warunkujące jego bezpieczeństwo i respektować je. Powinno także rozumieć, dlaczego one obowiązują oraz wiedzieć, jakie są konsekwencje ich nieprzestrzegania. Wpajanie dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych jest jednym z podstawowych celów wychowania. Należy od najmłodszych lat wpajać dzieciom zasady zachowania bezpieczeństwa, uczyć prawidłowego rozpoznawania zagrożeń oraz metod ich eliminacji, oraz wkazywać dzieciom właściwe drogi, które pozwolą zapobiegać możliwym zagrożeniom. Trzeba również pokazywać dziecku, jak należy prawidłowo postępować w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych. Kształtowanie u dzieci czynnych postaw, wskazujących na dbałość o bezpieczeństwo własne i innych, powinno obejmować:
poznawanie i przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy w przedszkolu, domu, placu
 zabaw itp.,
 • zachowanie ostrożności w stosunku do obcych ludzi,
 • zachowanie ostrożności przy spotkaniu nieznanych zwierząt, roślin, przedmiotów,
 • bezpieczeństwo w sieci internetowej
 • poznanie zasad bezpiecznego poruszania się na drogach,
 • poznanie numerów alarmowych i właściwe informowanie o niebezpiecznym zdarzeniu,
 • poznanie podstaw udzielania pierwszej pomocy (ułożenie poszkodowanego w bezpiecznej pozycji, prawidłowe przeprowadzenie sztucznego oddychania, opatrzenie rany itp.),
 • umiejętność wykorzystywania i prawidłowej obsługi sprzętów gospodarstwa domowego,
 • usamodzielnianie dziecka i kształtowanie w nim postawy odpowiedzialności za własne postępowanie.

Pedagogika Zabawy - Klanza

Dodatkowo przedszkole bierze udział w różnego rodzaju konkursach, programach i kampaniach profilaktycznych.
Do tej pory uczestniczyliśmy w następujących programach:

 1. - Kubusiowi Przyjaciele Natury
 2. -  Akademia Aquafresh
 3. - Pogromcy Zarazków
 4. - Necio.
 5. - Zdrowy Przedszkolak
 6. - Radosne Przedszkole
 7. - Przedszkole z pasją

Projekty edukacyjne realizowane  w roku szkolnym 2018/2019

 • Projekt plastyczny  „Mały artysta” – grupa Skrzaty
 • Projekt „Bądźmy razem bezpieczni” – wszystkie grupy
 • Ogólnopolski projekt „Marzycielska poczta” – wszystkie grupy
 • Projekt „Necio.pl – zabawa w Internet” - grupa Skrzaty i Krasnale
 • Projekt „OWCE w SIECI” – grupa Skrzaty
 • Akcja charytatywna „Wkręć się i pomagaj!” – wszystkie grupy
 • Projekt muzyczny „Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss” - wszystkie grupy
 • Projekt „Mamo, Tato wole wodę” – wszystkie grupy
 • Dogoterapia – wszystkie grupy
 • Międzynarodowy projekt „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – wszystkie grupy.

Projekt  plastyczny „Mały Artysta” skierowany jest do dzieci z grupy Skrzaty. Twórczość plastyczna jest niezmiernie bogatym źródłem satysfakcji dla dziecka. Jest początkiem poszukiwania własnego stylu. Uczy wytrwałości, odpowiedzialności, współpracy w zespole, daje dziecku możliwość swobodnego działania. Jest jednym z elementów wpływających na rozwój wrażliwości estetycznej dzieci, a także na ogólny rozwój ich właściwości psychofizycznych. Działania plastyczne poprzez oglądanie, dotykanie, manipulowanie i działanie dają każdemu dziecku radość i możliwość wyrażania samego siebie, swojej osobowości. Głównym celem projektu jest, aby zajęcia pobudzały kreatywność, odkrywały przyjemność tworzenia, rozwijały zainteresowania i uzdolnienia dzieci poprzez wykorzystywanie szeregu technik plastycznych. Projekt wpisuje się zarówno w metodę indywidualizacji pracy z dzieckiem jak również koncepcję planu daltońskiego. Zajęcia będą odbywały się raz w miesiącu.

Projekt „Bądźmy razem bezpieczni” ma na celu promowanie wśród dzieci zachowań służących ich bezpieczeństwu. Bardzo często w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia nie wiemy jak postępować. Dlatego już od najmłodszych lat warto instruować jak należy się zachowywać w sytuacji, gdy ktoś potrzebuje pomocy. Tę wiedzę zawsze można też wykorzystać do tego aby pomóc samemu sobie i zapobiegać sytuacjom zagrażającym naszemu zdrowiu i życiu. W ramach projektu „ Bądźmy razem bezpieczni” do naszego przedszkola zostanie zaproszony policjant z „ Miasteczkiem drogowym”, profesjonalny ratownik medyczny, który pokaże dzieciom sprzęt medyczny oraz nauczy  resuscytacji krążeniowo- oddechowej na fantomie. Będziemy również zwiedzać Straż Pożarną, dowiemy się jak wygląda remiza strażacka oraz wóz strażacki. Podczas zorganizowanych zajęć w grupach, dzieci będą mogli czuć się jak mali ratownicy medyczni. Poznają procedury zachowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Dzieci zostaną zapoznane ze sprzętem ratującym życie i utrwalą znajomość numerów alarmowych, zapoznają się z zasadami ruchu drogowego, dowiedzą się jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę ,co zrobić, gdy się zgubią oraz że nie należy rozmawiać z nieznajomymi. Projekt będzie realizowany w przedszkolu w ciągu całego roku od października do maja.

Ogólnopolski projekt „Marzycielska poczta”  - w ramach nawiązania współpracy z hospicjum - to akcja, która polega na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do ciężko chorych dzieci z całej Polski. Wiele chorych dzieci większość swojego czasu spędza w domach i szpitalach, a Marzycielska Poczta pozwala im rozproszyć uczucie samotności, dając wiele okazji do uśmiechu. Dzieci będą miały możliwość wysłania samodzielnie stworzonych laurek, oraz wspólnie napisanego przez grupę listu pod opieką nauczycielek. Głównym celem akcji jest wspieranie chorych dzieci poprzez nawiązanie z nimi korespondencji. Projekt będzie realizowany we wszystkich grupach. Zaangażowanie rodziców poprzez pisanie listów z dziećmi mile widziane.

Projekt „Necio.pl – zabawa w Internet” jest zaplanowany do realizacji w grupie Krasnali i Skrzatów w okresie od września do maja. Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie dzieci z Internetem oraz uwrażliwienie ich na zagrożenia związane z korzystaniem z sieci. W efekcie dzieci poznają pojęcia „komputer” oraz „Internet”, a także bohatera serwisu www.necio.pl – robota imieniem Necio, który zaprosi je do wspólnej „zabawy w Internet”. Dzieci słuchając bajki, nauczą się piosenki, będą wykonywać  ćwiczenia, poznają zasady działania Internetu, oswoją się z klawiaturą komputerową, a także dowiedzą się, co robić w sytuacji zagrożenia w sieci. Zajęcia opracowane są w formie edukacji przez zabawę. Dzięki temu dzieci łatwiej i lepiej przyswoją ważne treści. W trakcie zajęć nauczycielki bedą zachęcać dzieci do odwiedzania serwisu www.necio.pl. Dzieci dowiedzą się:

 • czym jest komputer oraz Internet i do czego służą
 • kim jest Necio
 • jak posługiwać się klawiaturą komputerową
 • jak kulturalnie korzystać z sieci
 • co robić w sytuacji zagrożenia w Internecie.

W scenariuszach zajęć wykorzystano:

 • aktywne słuchanie
 • grę ruchową
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • naukę piosenki.

Projekt „OWCE w SIECI” w formie kreskówek dla dzieci, www.sheeplive. eu, będzie realizowany od września do maja w grupie  Skrzaty. Celem kreskówek "Owce w Sieci" jest edukacja na temat zagrożeń związanych z korzystaniem przez dzieci z Internetu, telefonów komórkowych i innych nowych technologii. Założeniem autorów było, by cykl kreskówek dla najmłodszych internautów stał  się okazją do nauki dla dzieci, młodzieży pokazał ich internetowe zachowania w krzywym zwierciadle, a dla dorosłych – był rozrywką, ale i przyczynkiem do refleksji.

Kreskówki odwołują się do klasycznej opowieści o walce dobra ze złem. Występują w nich postacie archetypowe: mądry Baca, naiwny Jasiek, dzielny Gajowy, niewinne owce i barany oraz złe wilki. Kreskówki odwołują się do motywów ludowych – akcja rozgrywa się w szałasie na hali, bohaterowie przytaczają tradycyjne porzekadła, posługują się gwarą. Opowieści odzwierciedlają jednak współczesną kulturę dziecięcą i młodzieżową i obecny styl życia. Zakończenie każdej bajki zawiera morał, mówiący jak uniknąć zagrożeń płynących z sieci.

Akcja charytatywna „Wkręć się i pomagaj!” będzie realizowana we wszystkich grupach.  Polega na: zbiórce plastikowych nakrętek po napojach i sokach,  z pojemników po chemii gospodarczej (np. po płynach do mycia naczyń itp.), z butelek po kosmetykach (np. szamponach, płynach do kąpieli, mydłach w płynie itp.), które poddawane są procesowi recyklingu. Uzyskane w ten sposób środki finansowe trafiają do potrzebujących instytucji i osób. Akcja zapoczątkowana przez Fundację „Bliżej Szczęścia” trwa nieustannie od 2012 roku zmieniając tylko co roku szczytny cel, na jaki przekazywane są fundusze. W tym roku akcja jest dedykowana dzieciom z Domowego Hospicjum dla Dzieci. Akcję organizuje Fundacja Hospicyjna i Fundacja Dzieci Osieroconych.

Projekt muzyczny Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss będzie realizowany w ciągu całego roku we wszystkich grupach.  Pozwoli na przybliżanie dzieciom muzyki klasycznej. Według scenariuszy dzieci „aktywnie słuchają” muzyki, tzn. siedząc, wykonują proste ruchy rytmiczne lub proste ruchy taneczne proponowane przez nauczycielkę. Są to proste ruchy ilustracyjne, krótkie opowiadania związane z każdym utworem muzycznym. Poprzez „aktywne słuchanie” dzieci nieświadomie będą poznawać strukturę utworu muzycznego. Praca z utworem muzycznym w metodzie Batii Strauss ma kilka etapów:

 1. Pierwszym jest wysłuchanie przez dzieci utworu muzycznego, wypowiedzi dzieci na jego temat dotyczące nastroju , tempa, dynamiki, barwy, wysokości dźwięków, długości utworu.
 2. Drugim etapem jest samodzielne stworzenie przez nauczyciela opowieści, bajki nawiązującej do słyszanej muzyki, jej nastroju, poszczególnych dźwięków, zmian barwy, natężenia dźwięków.
 3. Trzecim etapem pracy jest przedstawienie utworu przy pomocy ruchu ilustrującego jego treść.
 4. Kolejnym etapem jest utworzenie orkiestry z dyrygentem na czele.
 5. Ostatni etap to gra na instrumentach perkusyjnych wg partytury graficznej. Każdemu znakowi na partyturze odpowiada konkretny instrument. Można oczywiście zastosować instrumenty niekonwencjonalne, takie jak: woreczki foliowe, patyki, klucze, dzwoneczki, kubeczki plastikowe.

W założeniu zajęcia będą dla dzieci źródłem twórczych działań, różnorodnych poszukiwań, pobudzać do samo wyrażania się w tańcu czy w śpiewie. Regularny kontakt z muzyką klasyczną w efekcie pozwoli dzieciom rozwinąć pozytywne cechy charakteru i zdolności poznawcze.

Projekt „Mamo, Tato, wolę wodę!” to 10 Edycja Ogólnopolskiego Programu.  Program został zainicjowany w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. Celem Programu jest promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci przedszkolnych i ich rodziców, informowanie o korzyściach zdrowotnych wynikających z picia wody.  Partnerami merytorycznymi Programu są Instytut Żywności i Żywienia oraz Instytut Matki i Dziecka. W formie gier, zabaw i konkursów dzieciom przekazywana jest wiedza o zdrowym żywieniu i rozwoju. Podczas zajęć dzieci będą miały okazję poznać zasady zdrowego żywienia, poszerzyć swoją wiedzę na temat roli wody w przyrodzie oraz dowiedzieć się więcej o jej właściwościach, zastosowaniach i sposobach oszczędzania. Projekt będzie realizowany przez cały rok we wszystkich grupach.

Dogoterapia z Syberian Husky będzie realizowany przez cały rok we wszystkich grupach.

(Syberian Husky to rasa idealnie nadająca się do dogoterapii. Doskonale spisują się w pracy z dziećmi.)

to metoda aktywizowania dzieci poprzez udział odpowiednio przygotowanego psa. Jest jedną z naturalnych form wspomagania rozwoju poprzez zabawy i ćwiczenia z wyszkolonym psem. Comiesięczne spotkania z psem mają na celu stworzenie pozytywnego kontaktu pomiędzy dziećmi i psem. W trakcie spontanicznej, radosnej zabawy (ukierunkowanej przez prowadzącego) dzieci przyzwyczajają się do kontaktu z psem, głaszczą go, wydają polecenia. Zajęcia mają na celu dostarczenie pozytywnego ładunku i satysfakcji obcowania z psem, przełamują leki w kontaktach z otoczeniem, stymulują rozwój zmysłów, pobudzają aktywność, pozwalają oderwać się od otaczającej rzeczywistości. Ponadto mają też na celu usprawnianie sfery intelektualnej i poznawczej. Pies uczestnicząc aktywnie w zajęciach motywuje dzieci do nauki i poprzez stworzenie przyjaznych warunków emocjonalnych zwiększa możliwości przyswajania wiedzy. Dziecko chętniej zapamiętuje treści, których bohaterem jest jego nowy przyjaciel – pies.

Międzynarodowy projekt „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” będzie realizowany przez cały rok we wszystkich grupach. To projekt czytelniczy zakładający współpracę przedszkoli z całej Polski oraz z zagranicy przy współpracy z rodzicami oraz nauczycielami. Głównym bohaterem projektu jest pluszowy miś, który wyruszy w niezwykłą literacką podróż. Głównym celem projektu jest rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci, ale w ramach projektu będziemy realizować również mniejsze projekty wynikające z programu projektu.